• BIST 116.603
 • Altın 172,599
 • Dolar 3,9676
 • Euro 4,9052
 • Samsun 12 °C
 • İstanbul 7 °C
 • Ankara 12 °C
 • İzmir 12 °C
 • Ordu 18 °C
 • Sinop 10 °C
 • Giresun 23 °C
 • Amasya 15 °C
 • Rize 21 °C
 • Trabzon 26 °C

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi-Samsu

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi-Samsu

AMELİYATNANE EKİPMANLARI, DONANIMLARI VE TIBBI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi-Samsun

AMELİYATNANE EKİPMANLARI, DONANIMLARI VE TIBBI CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası:   2012/85044
1-İdarenin
a) Adresi:   Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi Lise CaddesiEski Devlet Hastanesi No : 26 İLKADIM SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası:   3624400045 - 3624405417
c) Elektronik Posta Adresi:   samsun.adsm@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa):   https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı :   İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Teslim yeri :   Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
c) Teslim tarihi:   Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 30 (Otuz)gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer:   Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
b) Tarihi ve saati:   30.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
Teklif edilen cihazla ilgili isteklinin T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğuna ve teklif edilen cihazın T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: 
a. Ürün/cihazlar en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti istekli firma ve ithalatçı firma veya üretici firma veya distribütör firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Arıza bildiriminden sonra en geç 48 saat içinde cihaza müdahale edilecek ve cihaz en geç 5 (beş) iş günü içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır. Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacaktır.
b. Garanti bitiminden sonra en az 10 (on) yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yedek parçaların döviz bazında birim fiyatları teklifle birlikte verilecektir.
c. Ürün/cihazların satış sonrası hizmetlere ilişkin yükümlülük doğrudan üretici veya ithalatçı firmaya ait olup bayilerden satın alınan tıbbi cihaz ile ilgili bakım onarım ihtiyacı için satışı yapan bayi ye ulaşılamaması halinde üretici veya ithalatçı firmaya ulaşılarak sorun giderilecektir.
 4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
a. İstekliler ihale konusu işe ait 1 inci kısımda yer alan tüm kalemlerle ilgili Teknik Şartname maddeleri sırasına göre tek tek cevap veren "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgelerini" teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Bu uygunluk belgesi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve imza konusunda yetkili firma görevlisi tarafından her sayfası imzalanmış ve onaylanmış olmalıdır.
b. Tekliflerin değerlendirme aşamasında; teklif edilen 4.- 5.- 6.-7.- 10.- 12. ve 13. Kısımlar bulunan cihazların teknik şartnamede belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ihale komisyonu gerek gördüğü takdirde isteklilerden İdarenin yazılı talebine istinaden 5 (beş) iş günü içinde cihazlar için demonstrasyon yapmalarını isteyebilir. Bu isteği zamanında yerine getiremeyen isteklinin cihazla ilgili kısmı değerlendirmeye alınmayacaktır. Firmalar demonstrasyon için ayrıca ücret talebinde bulunmayacaklardır. Her türlü masraf, zarar-ziyan ve oluşabilecek hasar ve kazalardan istekli sorumlu olacaktır.
c. İhale konusu işle ilgili teklif edilen 2.-3.-8.-9.-11. ve 15. kısımlarla ilgili ürün/cihazların Teknik Şartnamede belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacı ile numunelerinin verilmesi zorunludur. İstekliler tarafından numuneler üzerine firma adı, ihale listemizdeki sıra numarası ve ürün adını belirten bir etiket yapıştırılacaktır. Numuneler bir liste ile ihale saatine kadar imza karşılığı Satın Alma birimine teslim edilecektir. 
d. Teklif edilen Ürün/cihazların teknik Şartnamede belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin (cihazla birlikte kullanılan sarf malzeme ve diğer aksesuarlar hakkında da bilgi veren) yer aldığı orijinal, Türkçe veya Türkçe tercümeli kataloglar, fotoğraflar vb. tanıtım materyalleri ihale dosyasında verilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvimgünüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
BASIN: 1485 www.bik.gov.tr 
 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • 8 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN08 Haziran 2016 Çarşamba 09:00
 • 7 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN07 Haziran 2016 Salı 09:00
 • 3 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN03 Haziran 2016 Cuma 09:00
 • 3 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN03 Haziran 2016 Cuma 09:00
 • 2 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN02 Haziran 2016 Perşembe 09:00
 • 1 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN01 Haziran 2016 Çarşamba 09:00
 • 29 MAYIS 2016 RESMİ İLAN29 Mayıs 2016 Pazar 09:00
 • 28 MAYIS 2016 RESMİ İLAN28 Mayıs 2016 Cumartesi 09:00
 • 27 MAYIS 2016 RESMİ İLAN27 Mayıs 2016 Cuma 09:00
 • 26 MAYIS 2016 RESMİ İLAN26 Mayıs 2016 Perşembe 09:00
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10