• BIST 94.478
 • Altın 194,680
 • Dolar 4,7471
 • Euro 5,4888
 • Samsun 25 °C
 • İstanbul 28 °C
 • Ankara 21 °C
 • İzmir 28 °C
 • Ordu 26 °C
 • Sinop 26 °C
 • Giresun 26 °C
 • Amasya 30 °C
 • Rize 27 °C
 • Trabzon 25 °C

İl Sağlık Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KURUMLARIN 2013 YILI TIBBİ GAZ MAL ALIMI
İl Sağlık Müdürlüğü
Müdürlüğümüze Bağlı Kurumların 2013 Yılı Tıbbi Gaz Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu  İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası    : 2012/112167

1-İdarenin

a) Adresi     : Ulugazi Mah. İstiklal Cad. No: 46  55030

        MERKEZ  İLKADIM/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası   : 3624445112 - 3624329249

c) Elektronik Posta Adresi   : samsun.imis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet

adresi (varsa)     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı   : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin

        ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu          Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı          içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim tarihi    : İşe başlama 01.01.2013 tarihinden itibaren           31.12.2013 tarihine kadar peyder pey           Hastane İdaresince firmaya yapılacak sipariş          yazılarında belirtilen tarihlere kadar teslimat          yapılacak. Hastane idarelerince istenen

        miktardaki malzemeler hastanenin talep ettiği         tarihten itibaren 24 (yirmidört) saat içinde

        teslim  edilecektir. Teslimat günleri ve

        saatlerinde yapılacaktır. (09:00 - 16:00)

3- İhalenin

a) Yapılacağı YER    : Samsun İl Sağlık Müdürlüğü - Ulugazi Mah.          İstiklal Cad. No: 46 İLKADIM SAMSUN

b) Tarihi ve saati    : 11.10.2012 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde          uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Tıbbi Gazlara teklif verecek olan istekliler imalatçı ise Sağlık Bakanlığından alınan Medikal Amaçlı Gaz Üretme ve Dolum İzni Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini veya İdare tarafından “aslı adirece görülmüştür” onaylı suretini teklif zarfında sunacaklardır. Tıbbi Gazlara teklif verecek olan istekliler yetkili satıcı ise bayisi olduğu imalatçıdan aldığı yetki belgesi ile imalatçının Sağlık Bakanlığından alınan Medikal Amaçlı Gaz Üretme ve Dolum İzni Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini veya İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” onaylı suretini teklif zarfında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza  sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ile bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir,

a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik     

Belgesi,

d)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği

mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

e)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtlı ilgili belgeler:

Üretici ise Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı gaz üretim izni belgesi, bayii

ise bayisi bulunduğu firmanın medikal gaz üretim izin belgesini ibraz edecektir.

Firmanın Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı gazı “üretim, dolum, depolama,

dağıtım” veya “dolum, depolama, dağıtım” veya “depolama, dağıtım” belgesi olacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü – Ulugazi Mah. İstiklal Cad. No: 46 İLKADIM SAMSUN adresinden satın        alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun İl Sağlık Müdürlüğü – Ulugazi Mah. İstiklal Cad. No: 46 İLKADIM SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda    geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • 8 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN08 Haziran 2016 Çarşamba 09:00
 • 7 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN07 Haziran 2016 Salı 09:00
 • 3 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN03 Haziran 2016 Cuma 09:00
 • 3 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN03 Haziran 2016 Cuma 09:00
 • 2 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN02 Haziran 2016 Perşembe 09:00
 • 1 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN01 Haziran 2016 Çarşamba 09:00
 • 29 MAYIS 2016 RESMİ İLAN29 Mayıs 2016 Pazar 09:00
 • 28 MAYIS 2016 RESMİ İLAN28 Mayıs 2016 Cumartesi 09:00
 • 27 MAYIS 2016 RESMİ İLAN27 Mayıs 2016 Cuma 09:00
 • 26 MAYIS 2016 RESMİ İLAN26 Mayıs 2016 Perşembe 09:00
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10