• BIST 117.757
 • Altın 167,850
 • Dolar 3,9298
 • Euro 4,8377
 • Samsun 10 °C
 • İstanbul 8 °C
 • Ankara 16 °C
 • İzmir 20 °C
 • Ordu 11 °C
 • Sinop 7 °C
 • Giresun 12 °C
 • Amasya 16 °C
 • Rize 14 °C
 • Trabzon 12 °C

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUZUREVİ VE ENGELLİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN MUHTELİF İHTİYAÇ MADDELERİNİN ALIMI İŞİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünün İhtiyacı Olan Muhtelif İhtiyaç Maddelerinin Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2012/173666
1-İdarenin
a) Adresi: KARADENİZ MAHALLESİ GAZİ CADDESİ NO:143  İLKADIM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası: 3622337220 - 3624358141
c) Elektronik Posta Adresi: kultursosyal@samsun.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye  EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale  dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Teslim yeri : Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi ve Engelli  Hizmetleri Şube Müdürlüğü (Beypınar Mah. Beypınar  Kümesi Küme evler Sk. No:62 Atakum / SAMSUN)
c) Teslim tarihi: 01.01.2013 tarihi ile, 31.12.2013 tarihi arasında idarenin  isteğine göre (ihtiyaca göre) malzemeler peyder pey teslim  edilecektir. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi ve Engelli  Hizmetleri Şube Müdürlüğü (Beypınar Mah. Beypınar  Kümesi Küme evler Sk. No:62 Atakum / SAMSUN)
b) Tarihi ve saati: 13.12.2012 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
3.Kısım; Ekmek, Pide, Kuru Pasta, Muhtelif Tatlılara, Teklifi verecek olan Firma Adına: Gıda Üretim İzin Belgesi, Gıda Üreten İşyerlerine Ait Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi, Yıllık Üretim Kapasitesi Belgesi, Ustalık Belgesi olan, firmalar teklif vereceklerdir.
4.Kısım; Et ve Tavuk Ürünlerine Teklifi verecek olan Firma Adına Gıda Üretim İzin Belgesi - Gıda Üreten İşyerlerine Ait Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi – TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, TOB Tarafından verilen Kapasitesi Raporu, Gıda Güvenliği Yönetim Sertifikası, Kalite Yönetim Sertifikası, olan, firmalar teklif vereceklerdir
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
e) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,
ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: 
a) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 560 sayılı gıdaların Üretimi, Tüketimi ve denetlenmesine dair kararname kapsamındaki ürünler için Gıda sicil ve Gıda üretim sertifikası sunulması,
b) Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar, TSE marka zorunluluğu getirilen sanayi malları için TSE belgesi ,Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSEK) verilmesi
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
İstekliler teknik şartnamede belirtilen kriterlere uygun olan ürünlerin birer numunesini veya katoloğunu veya fotoğrafını komisyona sunacaklardır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası)karşılığı Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü (Beypınar Mah. Beypınar Kümesi Küme evler Sk. No:62 Atakum / SAMSUN) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü (Beypınar Mah. Beypınar Kümesi Küme evler Sk. No:62 Atakum / SAMSUN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

BASIN: 2617 www.bik.gov.tr
 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • 8 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN08 Haziran 2016 Çarşamba 09:00
 • 7 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN07 Haziran 2016 Salı 09:00
 • 3 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN03 Haziran 2016 Cuma 09:00
 • 3 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN03 Haziran 2016 Cuma 09:00
 • 2 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN02 Haziran 2016 Perşembe 09:00
 • 1 HAZİRAN 2016 RESMİ İLAN01 Haziran 2016 Çarşamba 09:00
 • 29 MAYIS 2016 RESMİ İLAN29 Mayıs 2016 Pazar 09:00
 • 28 MAYIS 2016 RESMİ İLAN28 Mayıs 2016 Cumartesi 09:00
 • 27 MAYIS 2016 RESMİ İLAN27 Mayıs 2016 Cuma 09:00
 • 26 MAYIS 2016 RESMİ İLAN26 Mayıs 2016 Perşembe 09:00
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10